Chuyên Đề

Hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe cho công chức

Hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe cho công chức, viên chức, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 05/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch số 189/KH-LĐLĐ-SYT-SVHTTDL Hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật cho công chức, viên chức, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 

 

>> Tải về Kế hoạch số 189/KH-LĐLĐ-SYT-SVHTTDL  

 

 

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Chương trình “Sức khỏe Việt Nam” và phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng môi trường làm việc văn minh, lành mạnh. Vận động, hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao để bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần, phòng chống bệnh tật, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

 

Nội dung của kế hoạch tập trung triển khai các công việc: Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục, thể thao; vận động công chức, viên chức, công nhân lao động thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh lao động. Phát động phong trào tập luyện thể dục, thể thao, đảm bảo các biện pháp an toàn vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Xây dựng, phổ biến tài liệu chuyên môn, kỹ thuật hướng dẫn luyện tập thể dục, thể thao phù hợp với từng đối tượng công chức, viên chức, công nhân lao động. Tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn, thi đấu các môn thể thao, cuộc thi các bài thể dục giữa giờ trong công chức, viên chức, công nhân lao động.

 

Được biết kế hoạch mà Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Y tế phối hợp ban hành và triển khai là nhằm cụ thể Kế hoạch số 131/KH-TLLĐLĐVN-TCTDTT-VSKNNMT ngày 08/9/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Thể dục thể thao và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) về việc hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 2035/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030.

Nguồn: Sở VHTTD

Scroll