Tin tức   >>  Lịch - kết quả thi đấu

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cup VTV Bình Điền lần thứ 5 diễn ra tại Nhà thi đấu Trung Tâm Thể dục Thể thao Tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: số 2, Đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 29/6/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1110/SVHTTDL-TT ngày 02/12/2010 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2142/TTr-SNV ngày 15/12/2010,


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Thành lập Ban tổ chức giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền lần thứ V-2010 (gọi tắt là Ban tổ chức) gồm các thành phần sau:


1. Trưởng ban Ban tổ chức:
    Bà Huỳnh Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


2. Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức:
Ông Nguyễn Thành Trí - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


3. Phó Trưởng ban Ban tổ chức:
- Ông Nguyễn Xuân Thảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ông Hoàng Ngọc Khôi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ông Lê Nguyên Long - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Ông Trần Đức Phấn - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam;
- Ông Vương Hoài Ân - Trưởng phòng Tổng hợp Công ty phân bón Bình Điền.

4. Thành viên Ban tổ chức:
- Ông Nguyễn Bá Nghị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam;
- Ông Nguyễn Văn Hùng - Ban Thi đấu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam;
- Bà Nguyễn Thị Nhật Thanh - Phó Văn phòng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam;
- Ông Trần Ngọc Bích - Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Ông Đinh Việt Tiến - Phó Giám đốc Sở Tài chính;
- Ông Lê Mai Thanh - Phó Giám đốc Sở Nội Vụ;
- Ông Mai Văn Nhơn - Phó Giám đốc Sở Ngoại Vụ;
- Ông Hoàng Văn Chi - Chánh Văn phòng Sở Y Tế;
- Ông Phạm Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa;
- Ông Phạm Văn Điều - Phó Trưởng phòng bảo vệ An ninh Văn hóa tư tưởng Công an tỉnh;
- Ông Phạm Văn Chiến - Phó ban Thanh niên công nhân - Đô thị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh;
- Bà Huỳnh Thị Bích Phượng - Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch Đồng Nai;
- Ông Nguyễn Văn Quyết - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ông Lưu Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ông Nguyễn Quang Hữu - Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh;
- Ông Nguyễn Xuân Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh;
- Bà Võ Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm xúc tiến Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ông Phan Quốc Nam - Chuyên viên Phòng Tổng hợp Công ty phân bón Bình Điền;
- Ông Lê Văn Lợi - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty phân bón Bình Điền;
- Ông Trần Việt Quang - Trưởng phòng Thể thao giải trí Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh;
 - Ông Phan Thái Long - Phóng viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.


Điều 2. Ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền lần thứ V-2010 diễn ra tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai theo đúng kế hoạch đề ra.


Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng ban Ban tổ chức:
Trưởng ban Ban tổ chức chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban tổ chức, kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao.
Được quyền huy động một số cán bộ, chuyên viên từ các cơ quan tham gia Ban tổ chức và một số đơn vị, cá nhân có liên quan để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của Ban tổ chức.


Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan thường trực và các tổ chức có liên quan:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban tổ chức được sử dụng bộ máy và phương tiện của cơ quan để phục vụ nhiệm vụ của Ban tổ chức. Trường hợp Trưởng ban Ban tổ chức ủy quyền cho Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải quyết các công việc của Ban tổ chức thì được phép sử dụng con dấu của cơ quan thường trực trong phạm vi và quyền hạn được ủy quyền.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị qui định tại Điều 1 có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thường trực biết khi có sự thay đổi nhân sự và chịu trách nhiệm về hoạt động của nhân sự được cử tham gia.


Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Ban tổ chức giải thể sau khi kết thúc giải và có văn bản báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ.


Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Y tế, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn Đồng Nai, Công ty CP Du lịch, UBND thành phố Biên Hòa cùng các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

Nơi nhận:                                                                                                              CHỦ TỊCH
 - Như Điều 6;                                                                                               
 - Thường trực Tỉnh uỷ;
 - TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;                                                        (Đã ký tên và đóng dấu)
 - Chánh, các PVP UBND tỉnh;                                                      
 - Lưu: VT, VX.                                                               
                                                                                                                          Võ Văn Một
 

Các bài liên quan