Tin tức   >>  Văn bản pháp quy về lĩnh vực TDTT

Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hoá-thể dục, thể thao cơ sở giai đoạn 2012-2020

 

(Cinet)- Mới đây, Bộ VHTTDL đã có Tờ trình số 127/TTr-BVHTTDL (ngày 29/6) gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hoá-thể dục, thể thao cơ sở giai đoạn 2012-2020”.


Hình chỉ mang tính chất minh hoạ.
 

Theo đó, thực hiện Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 và Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020, Bộ VHTTDL đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo “Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao cơ sở giai đoạn 2012-2020”. Dự thảo Quy hoạch đã được xin ý kiến đóng góp nhiều lần của các Bộ, ngành, địa phương và đã được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương.

 

Quan điểm Quy hoạch của dự thảo “Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao cơ sở giai đoạn 2012-2020” cho rằng, hệ thống thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao cơ sở là công cụ sắc bén trong công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước; nơi giáo dục ngoài nhà trường và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao trên các địa bàn dân cư; Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao cơ sở phải đồng bộ về cơ sở vật chất; trang thiết bị; tổ chức bộ máy, cán bộ; kinh phí hoạt động thường xuyên; nội dung và phương thức hoạt động; đầu tư xây dựng phải đi đôi với khai thác, phát huy hiệu quả; Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao cơ sở phải gắn với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương; phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch đô thị và khu dân cư; Nâng cao hiệu quả chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền; sự phối kết hợp của các ngành, đoàn thể; phát huy vai trò quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao cơ sở; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong việc xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao cơ sở.

 

Đối tượng Quy hoạch, gồm: Hệ thống thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao cơ sở thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục, Thể thao cấp tỉnh. Trung tâm Văn hoá - Thể dục, Thể thao cấp huyện. Trung tâm Văn hoá - Thể dục, Thể thao cấp xã. Nhà Văn hóa - Khu Thể dục, Thể thao thôn, làng, ấp, bản và tương đương); Hệ thống thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao thuộc các Bộ, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang (Cung Văn hóa, Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thé dục, Thể thao)

 

Mục tiêu Quy hoạch:

Mục tiêu chung: Xây dựng phát triển đồng bộ các thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao cơ sở khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân ở các vùng, miền, khu vực trong cả nước. Củng cố, nâng cao chất lượng về tổ chức và hoạt động cùa hệ thống thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định mẫu của Bộ VHTTDL. Phát huy vai trò, vị trí của hệ thống thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao cơ sở trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Làm căn cứ cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao của Bộ, ngành, địa phương mình.

 

Mục tiêu cụ thể: 70% số thôn có thiết chế văn hoá - thể dục, thể thao cơ sở; trong đó có 50% đạt chuẩn theo quy định mẫu của Bộ VHTTDL (miền núi là 50% và 40%).

90% số đơn vị cấp xã có thiết chế văn hoá - thể dục, thể thao cơ sở; trong đó có 70% đạt chuẩn theo quy định mẫu của Bộ VHTTDL (miền núi là 80% và 70%). Một số địa phương chưa có điều kiện để xây dựng mỗi xã, phường một Trung tâm Văn hóa - Thể dục, Thể thao có thể xây dựng tại cụm xã, phường một Trung tâm Văn hóa - Thể dục, Thể thao.

 

100% số đơn vị cấp huyện có thiết chế văn hoá - thể dục, thể thao cơ sở; trong đó có 80% đạt chuẩn theo quy định mẫu của Bộ VHTTDL (miền núi là 80% và 70%).

100% số đơn vị cấp tỉnh có thiết chế văn hoá, thiết chế thể dục, thể thao đạt chuẩn theo quy định mẫu của Bộ VHTTDL: Xây dựng một số Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục, Thể thao hiện đại có quy mô xứng tầm khu vực và thế giới tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn của cả nước.

 

T.H

Các bài liên quan